01/25/2015 - يكشنبه 5 بهمن 1393
نمودار سازمانی شهرداری تهران
1393/10/15 0:0:0


نمودار سازمانی شهرداری تهران
معاون محترم برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا طی حکمی آقای دکتر سید رضا مصطفوی را به عنوان مدیر کل تشکیلات و بهبود روشها منصوب کرد. همچنین در مراسمی با حضور پرسنل اداره کل و مدیریت آموزش...
نمودار سازمانی معاونت های شهرداری تهران
1393/10/15 0:0:0


نمودار سازمانی معاونت های شهرداری تهران
مقاله تستی 1 مقاله تستی 1 مقاله تستی 1 مقاله تستی 1 مقاله تستی 1 مقاله تستی 1 مقاله تستی 1 مقاله تستی 1 مقاله تستی 1 مقاله تستی 1 مقاله تستی 1
نمودار سازمانی سازمان ها و شرکت ها
1393/10/15 0:0:0


نمودار سازمانی سازمان ها و شرکت ها
مقاله تستی 2 مقاله تستی 2 مقاله تستی 2 مقاله تستی 2 مقاله تستی 2 مقاله تستی 2 مقاله تستی 2 مقاله تستی 2 مقاله تستی 2 مقاله تستی 2 مقاله تستی 2 مقاله تستی 2 مقاله...

معاونت تشکیلات

دستاوردهای اداره تشکیلات دستاوردهای

ارتباط با کارکنان

دستاوردهای اداره تشکیلات دستاوردهای

دستاورد ها

دستاوردهای اداره تشکیلات دستاوردهای
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه: