جستجو
10/20/2018 - شنبه 28 مهر 1397
Menu

شرح وظایف اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها

 • مطالعه، بررسی و تدوین چشم اندازها، ماموریت ها، سیاست ها، وظایف و رویکردهای تشکیلاتی برای کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران بر اساس پارادایم ها، اصول، مبانی و مفاهیم علمی مرتبط با سازمان.
 • مطالعه، تجزیه و تحلیل و طراحی فرآیندها و روش های مناسب و مبتنی بر فن آوری اطلاعات به منظور مهندسی مجدد، مستندسازی، اصلاح و استاندارد سازی روش ها و فرآیندها در جهت پیشبرد سیاست ها و رویکردهای سازمانی و برنامه ریزی جهت بهبود مستمر آنها.
 • طراحی و تدوین الگوهای مناسب وظیفه ای، فرآیندی و ترکیبی و برنامه ریزی جهت استقرار بهینه آنها در واحدهای تابعه شهرداری تهران.
 • ایجاد سامانه فعالیت ها و فرآیندها و روش های جاری در شهرداری تهران و پایش بهبود مستمر آن با استفاده از شاخص های قابل سنجش.
 • هدایت، حمایت و نظارت مستمر بر حسن اجرای سازمان و ساختار مصوب و ابلاغی شهرداری تهران.
 • مطالعه، بررسی و سیاستگذاری تحول سازمانی در شهرداری تهران به منظور بازنگری، اصلاح و ابلاغ ساختار و تشکیلات واحدهای تابعه.
 • پایش اثربخشی سازمان مصوب شهرداری تهران با استفاده از شاخص های قابل اندازه گیری.
 • پایش اثربخشی سازمان مصوب شهرداری تهران با استفاده از شاخص های قابل اندازه گیری.
 • سیاستگذاری تعالی سازمانی و برنامه ریزی، نظارت و پیگیری استقرار هرگونه نظام استاندارد کیفیت در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران.
 • مطالعه، طراحی، استقرار و نظارت بر مدل مدیریت کارفرمایی در شهرداری تهران و تدوین و پیاده سازی استانداردهای صلاحیت کارفرمایی در واحدهای تابعه شهرداری تهران.
 • انجام بررسی های لازم به منظور بهینه سازی ساختار، ترکیب، نسبت و توزیع پست های سازمانی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیصلاح.
 • طراحی، ایجاد و بهره برداری از بانک پست های سازمانی جهت تامین نیازهای ضروری سازمان.
 • طراحی مشاغل و پست های سازمانی و تعریف و ایجاد کد برای پست های مصوب و ابلاغی در سامانه جامع منابع انسانی.
 • تهیه، تایید و ابلاغ استانداردهای لازم فضا، محیط، ابزارها و تجهیزات اداری و نحوه استقرار کارکنان در واحدهای سازمانی.
 • بررسی، تدوین و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل های اجرایی، ضوابط و مقررات ساختاری و سازمانی در سطح شهرداری تهران.
 • پیشنهاد اصلاح و یا تدوین قوانین و مقررات سازمانی به منظور بهبود ساختار، تشکیلات و روش ها در شهرداری تهران.
 • نظارت بر تعیین تکلیف اسناد و اوراق زائد واحدهای شهرداری تهران با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
 • تعریف، تعیین و ابلاغ کدهای مکاتباتی کلیه واحدهای شهرداری تهران.
 • نظارت بر طراحی، تهیه، تایید نهایی و بهره برداری از کلیه فرم ها، سربرگ ها، تابلوها، لوگوها، مهرها و هرگونه اسناد، مدارک و اعلاناتی که به نحوی از آرم شهرداری تهران در آنها استفاده شده است.
 • انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق ارجاع می گردد.