جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu

نمودار سازمانی اداره کل تشکیلات

 

 

 


modirkol edarepayesh va fanavari rayeisdaftarmodirkol moavenatbehboodraveshha moavenattashkilat edaretahavoledari edaretaalisazmani sistemha va raveshha tarahisazmanha

تشکیلات دفتر اداره