جستجو
12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

پست الکترونیک

دفتر مدیرکل

نازنین عالی داییمدیر دفتر

96014503

Alidaei@tehran.ir

بهرام ودادی کیامدیرحراست

96014515

vedadikia@tehran.ir

اسماعیل سلیمانیمدیربازرسی

96066061

soleimani-es@tehran.ir

مریم زبرجدیمسئول امور اداری رفاهی و پرسنلی

96014593

zebajadi-m.@tehran.ir

منصوره عباسيمسئول ثبت

96014542

abbasi-ma@tehran.ir

اداره پایش و فناوری اطلاعات

محسن ملاحسینیرئیس اداره پایش و فناوری اطلاعات

96014524

molahosseini-m@tehran.i

مهدی رجبی اسلامیکارشناس پایش و فناوری اطلاعات

96014521

Rajabieslami-m@tehran.ir

مریم جباریکارشناس پایش و فناوری اطلاعات

96014538

jabari-mar@tehran.ir

معاونت تشکیلات

سمیه پیشکارمعاون تشکیلات

96014511

pishkar@tehran.ir

پژمان بختیاریکارشناس تتشکیلات

96014591

bakhtiari-pez@tehran.ir

فاطمه بیاترئیس اداره طراحی سازمان

96014513

bayat-f@tehran.ir

آزیتا یکه فلاحکارشناس تشکیلات

96014505

yekefalah-a@tehran.ir

غلامرضا چمیکارشناس تشکیلات

96014549

chami-g@tehran.ir

مونا گیوکیکارشناس تشکیلات

96014539

gevaki@tehran.ir

موسی علیپور زنوزیرئیس اداره سنجش و برآورد

96014537

alipourzenouzi@tehran.ir

مصطفی معراجیرئیس اداره

96014520

Meraji-m@tehran.ir

محمد علی چاکر الحسینیکارشناس تشکیلات

96014536

chakerolhoseini@tehran.ir

خدیجه امیناییکارشناس تشکیلات

96014512

aminaei-kh@tehran.ir

معاون بهبود روش ها

احد درویش متولیمعاون بهبود روش ها

96014506

darvish-ah@tehran.ir

زهرا ملکیکارشناس بهبود روش ها

96014547

maleki-za@tehran.ir

عباس ناظریهكارشناس بهبود روش ها

96014504

nazerieh-a@tehran.ir

رضا حیدریکارشناس بهبود روش ها

96014546


heidari-re@tehran.ir

سیمین غیاث آبادی فراهانیرئیس اداره تحول اداری

96014529

ghiasabadi-s@tehran.ir

زهرا رساییکارشناس متخصص بهبود روش ها

96014509

rasaee-g@tehran.ir