جستجو
10/20/2018 - شنبه 28 مهر 1397
Menu

 

 

 

دوره آموزشی بهبود مستمر فرآیندها FOCUS-PDCA

ردیف

نام جزوه/ کتاب

دریافت فایل

1

فایل آموزشی دوره FOCUS-PDCA

دریافت بخش اول

دریافت بخش دوم

2

کاربرگ ها

دریافت

3

Basic Process Improvement Team Memgers Handbook

دریافت

4

tool1 operational definition

دریافت

5

tool2 brainstorming

دریافت

6

tool3 decision making tools

دریافت

7

tool4 Affinity Diagram

دریافت

8

tool5 Cause and effect diagram

دریافت

9

tool6 flow process chart

دریافت

10

tool7 data collection

دریافت

11

tool8 pareto chart

دریافت

12

tool9 runchart

دریافت

13

tool10 control chart

دریافت

14

tool11 histogram

دریافت