جستجو
11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
Menu

در جهت اجراي بند 10 اصل سوم قانون اساسي مبني بر لزوم ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور ،معاونت تشكيلات وظيفه سازماندهي ، طراحي و تنظيم تشكيلات را متناسب با ويژگيهاي شهرداري تهران ،در چارچوب ضوابط و شاخصها ي ابلاغي از سوي مراجع ذي صلاح را دارد ، در براي تحقق اين مهم ، مطالعه ، بررسي مداوم و مستمر وظايف واحدهاي سازماني شهرداري تهران به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف واحدها ، جلوگيري از تكرار و تداخل آنها، تهيه و تنظيم نمودار سازماني و شرح وظايف واحدها و پست هاي مصوب را در راستاي سه اصل ابلاغي شهردار محترم تهران ( برون سپاري وظايف تصدي گري - متناسب سازي و چابك سازي سازمان) را انجام داده و ساختارسازماني تهيه شده پس ازطرح و تصويب درشوراي اداري استخدامي كه در راس آن شهردار محترم تهران قرار دارد جهت اجرا ابلاغ ميگردد.

 عنوانمالکدستهتاريخ به روزرساني حجم فايل