معاونت بهبود روشها

استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجود،کاهش هزینه ها، تسهیل و تسریع انجام وظایف، رضایت مندی ارباب رجوع و رفاه بیشترکارکنان مستلزم اصلاح و بهبود مستمر فرآیندهای کاری و مقدمتا نیازمند شناسایی و تحلیل فرآیندهای موجود است.باتوجه به تعدد  وظایف و فرآیندهای انجام کار در شهرداری تهران و با عنایت به اینکه صاحبان فرآیندها جهت شناسایی و مستند سازی و تحلیل فرآیندهای کاری خود از هر کسی صلاحیت بیشتری دارند، مشارکت حداکثری کلیه واحدهای سازمانی تابعه شهرداری تهران در امر بهبود فرآیندهای کاری ضروری است.