مالی و اقتصاد

معرفی مدیر

عنوان مدیر

 • نام و نام خانوادگی : ناصر کریم پور رضا
 • مقطع تحصیلی : دانشجو دکتری
 • رشته تحصیلی : جامعه شناسی اقتصاد توسعه
 • تلفن همراه : 09125129979
 • پست الکترونیکی : NASER.POORREZA@MAIL.COM

معرفی اعضا

عنوان مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  ناصر کریم پور رضا
 • مقطع تحصیلی :
  دانشجو دکتری
 • رشته تحصیلی :
  جامعه شناسی اقتصاد توسعه
 • تلفن همراه :
  09125129979
 • پست الکترونیکی :
  NASER.POORREZA@MAIL.COM

معرفی اعضا

عنوان مدیر

عنوان مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  ناصر کریم پور رضا
 • مقطع تحصیلی :
  دانشجو دکتری
 • رشته تحصیلی :
  جامعه شناسی اقتصاد توسعه
 • تلفن همراه :
  09125129979
 • پست الکترونیکی :
  NASER.POORREZA@MAIL.COM
اهداف کمیسیون ها
برنامه های کمیسیون ها

گزارش اقدامات

شرح

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد....

شرح

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد....

شرح

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد....
برنامه های آتی
نکاتمدیریتی