منابع انسانی

 • بنر سایت
 • بنر

معرفی مدیر

عنوان مدیر

 • نام و نام خانوادگی : ناصر کریم پور رضا
 • مقطع تحصیلی : دانشجو دکتری
 • رشته تحصیلی : جامعه شناسی اقتصاد توسعه
 • تلفن همراه : 09125129979
 • پست الکترونیکی : NASER.POORREZA@MAIL.COM

تهران، خیابان حافظ، خیابان بهشت، ساختمان مركزي شهرداري تهران، طبقه دوم بال شرقي، اداره كل تشكيلات وبهبود روش ها
كدپستي: 1356913133
پیامک: 30004287
تلفن: 96014500 - 021
نمابر: 55638837 - 021

معرفی اعضا

عنوان مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  ناصر کریم پور رضا
 • مقطع تحصیلی :
  دانشجو دکتری
 • رشته تحصیلی :
  جامعه شناسی اقتصاد توسعه
 • تلفن همراه :
  09125129979
 • پست الکترونیکی :
  NASER.POORREZA@MAIL.COM

معرفی اعضا

عنوان مدیر

عنوان مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  ناصر کریم پور رضا
 • مقطع تحصیلی :
  دانشجو دکتری
 • رشته تحصیلی :
  جامعه شناسی اقتصاد توسعه
 • تلفن همراه :
  09125129979
 • پست الکترونیکی :
  NASER.POORREZA@MAIL.COM
اهداف کمیسیون ها
برنامه های کمیسیون ها

گزارش اقدامات

شرح

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد....

شرح

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد....

شرح

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرد....
برنامه های آتی
نکاتمدیریتی