حوزه شهردار

معرفی مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  ناصر  پور رضا کریم سرا
 • مقطع تحصیلی :
  دانشجو دکتری
 • رشته تحصیلی :
  جامعه شناسی اقتصاد توسعه
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  NASER.POORREZA@MAIL.COM

معرفی کمیسیون تحول حوزه شهردار و نواحی

در راستای اجرایی شدن اهداف مدیریت جهادی از جمله لزوم وجود پشتوانه علمی برای کلیه اقدامات شهرداری و سازمان¬های زیرمجموعه و به منظور تنسیق نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور، سازماندهي ، طراحي و تنظيم تشكيلات متناسب با ويژگي‌هاي شهرداري تهران، در حوزه شهردار مناطق و نواحی و در چارچوب ضوابط و شاخصهاي ابلاغي از سوي اداره کل محترم تشکیلات و بهبود روشهای شهرداری تهران، مطالعه، بررسي مداوم و مستمر فرایندها، ساختار، تشکیلات سازمانی و وظايف شهردار و ادارات مستقل تحت نظارت و همچنین نواحی به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف واحدها، جلوگيري از تكرار و تداخل آنها،بهبود فرایندهای شناسایی شده، تهيه و تنظيم نمودار سازماني و شرح وظايف واحدهای مذکور و پست هاي مصوب را در راستاي سه اصل ابلاغي شهردار محترم تهران (برون سپاري وظايف تصدي گري - متناسب سازي و چابك سازي سازمان) در دستور کار خود در سالجاری خواهد داشت. در این کمیسیون حسب تجربیات رؤسای ادارات تشکیلات و بهبود روشهای مناطق 22 گانه از سوی اداره کل تشکیلات و بهبود روشهای شهرداری تهران سرکار خانم مهتاب محمودی رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشهای منطقه 17 و آقایان حسین محمدیان رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشهای منطقه 2 و ناصر پوررضا رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشهای منطقه 10 به عنوان اعضای کمیسیون انتخاب گردیدند. و طی جلسه ای بین اعضای کمیسیون آقای ناصر پوررضا به عنوان رئیس کمیسیون تحول حوزه شهردار و نواحی انتخاب شد.

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  حسین محمدیان
 • مقطع تحصیلی :
  دکتری
 • رشته تحصیلی :
  جغرافیا برنامه ریزی شهری
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  mohamadianho@yahoo.com

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  مهتاب محمودی
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  جغرافیا برنامه ریزی شهری
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Mahsun8985@yahoo.com

اهداف کمیسیون ها

 • احصاء خدمات، فرایندها، وظایف و فعالیتهای مرتبط با مأموریت ها و اهداف شهردارمنطقه و نواحی
 • اولویت بندی و تهیه نقشه راه و تهیه و اجرای برنامه های بهبود و تحول با توجه به یکپارچگی سیستم و فراگیر نمودن فن آوری اطلاعات و مدیریت صحیح منابع انسانی و مالی حوزه شهردار و نواحی
 • پیگیری اهداف اداره کل محترم و اجرای مصوبات کمیسیون تحول مبتنی بر حوزه شهردار و نواحی
 • ظرفیت سازی لازم در کمیته های بهبود و تیم های بهبود در راستای پایش و ارزیابی نظام مند بهبود انجام یافته و حفظ و استقرار نظام نوین تحول در حوزه شهردار و نوحی

برنامه های کمیسیون ها

 • اولویت بندی بهبود فرآیندها بنا به ضرورت احصاء شده
 • بررسی ساختار سامانه HSE
 • برگزاری جلسات (بررسی ساختار حوزه های شهردار ) با ادارات ستادی مربوطه
 • شناسایی، تهیه شناسنامه و ترسیم نمودار کلیه فرآیندهای و زیر فرآیندهای نواحی
 • بررسی ساختار نواحی و ارائه پیشنهادات اصلاحی
 • آموزش و آگاهی رسانی در حوزه های مذکور جهت کارشناسان مناطق 2، 10 و 17
 • برگزاری کارگاه تکمیلی آموزش نرم افزار های ترسیم فلوچارت جریان فرایند ( bizagi) در یکی از مناطق عضو کمیسیون ، جهت روسای ادارات و کارشناس بهبود روشها مناطق 22 گانه ( با توجه به اهمیت دوره و کم بودن زمان دوره برگزار شده در منطقه 7 )

گزارش اقدامات

بهبود فرآیندها

 • شناسایی و مستند سازی فرآیندهای اصلی در هر یک از حوزه های زیر مجموعه حوزه شهردار
 • تهیه و تنظیم شناسنامه فرایندهای حوزه های مربوط به شهردار و نواحی
 • ترسیم فلو چارت جریان فرآیند
 • تهیه و تنظیم ذی نفعان فرایندهای حوزه های مربوط طبق فرم پیشنهادی اداره کل
 • برگزاری جلسات هم اندیشی و هم افزایی در راستای تنسیق فرایندهای شناسایی شده اخذ پیشنهادات بهبود از کلیه ذینفعان فرآیندها

ساختار سازمانی

 • بررسی وضعیت ساختار مصوب و وضع موجود(اجرایی) هر یک از حوزه های موجود در حوزه شهردار( در مناطق 22 گانه )
 • تدوین پیش نویس شرح وظایف برای هر یک از واحدهای موجود در حوزه شهردار
 • بررسی و ارائه ساختار پیشنهادی برای حوزه های موجود فاقد ساختار در حوزه شهردار متناسب با دستور العمل و شرح وظایف مربوطه
 • ارائه سناریو ساماندهی نظام های مدیریتی در شهرداری تهران