معاونت

معرفیمدیر

معرفی مدیر

معاون تشکیلات

سمیه پیشکار
تلفن : 96014511 
آدرس :خیابان حافظ- خیابان بهشت-ساختمان مركزي- طبقه دوم ـ بال شرقي - اداره كل تشكيلات وبهبود روش ها
  •  مصطفی معراجی                                           تلفن :  96014520
  •  فاطمه بیات                                                 تلفن :  96014513
  • عنوان مدیر                                                تلفن : 88854236
  • عنوان مدیر                                                تلفن : 88854236