مالی و اقتصادی

 • بنر سایت
 • بنر

معرفی مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  سميه كاشفي باقريان
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  علوم ارتباطات اجتماعی
 • تلفن همراه :

 • پست الکترونیکی :
  s.kashefi87@yahoo.com

تهران، خیابان حافظ، خیابان بهشت، ساختمان مركزي شهرداري تهران، طبقه دوم بال شرقي، اداره كل تشكيلات وبهبود روش ها
كدپستي: 1356913133
پیامک: 30004287
تلفن: 96014500 - 021
نمابر: 55638837 - 021

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  سپيده السادات صفوي يزدي
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  مهندسی فن آوری اطلاعات
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Sp_safafi@yahoo.com
 • نام و نام خانوادگی :
  ابراهیم باقری
 • مقطع تحصیلی :
  دانشجوی ارشد
 • رشته تحصیلی :
  مدیریت دولتی
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Bagheri-e @tehran.ir

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  سيد محمد رضا حسيني نوكندي
 • مقطع تحصیلی :
  دانشجوی ارشد
 • رشته تحصیلی :
  مدیریت صنعتی
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Hosseini_mr@yahoo.com
 • نام و نام خانوادگی :
  اکرم اکبری
 • مقطع تحصیلی :
  کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی :
    
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
    

اهداف کمیسیون ها

 • بررسی وضعیت فرآیند ها به صورت تخصصی در حوزه مالی و اقتصاد شهری در مناطق عضو کمیسیون .
 • شناسایی ،مستند سازی و اصلاح فرایند ها در حوزه مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران.
 • تعامل و همفکری مناطق عضو کمیسیون در خصوص تدقیق فرآیند های معاونت مالی و اقتصاد شهری .
 • بررسی وضعیت ساختار سازمانی ،چالشها،کمبودها،در حوزه مالی و اقتصاد شهری.
 • پیشنهاد ساختار سازمانی با توجه به وضع موجود در حوزه مالی و اقتصاد شهری.

برنامه های آتی

 • برگزاری دوره های توانمند سازی پرسنل شامل کارگاه های آموزشی ،ارائه کتب تخصصی در زمینه بهبود فرایند ها.
 • اجرای برنامه شناسایی مستند سازی و اصلاح فرآیند ها در مناطق .
 • یکپارچه سازی فرآیند ها در ادارات مربوطه حوزه مالی و اقتصاد شهری مناطق.
 • پیاده سازی ساختار مصوب ادارت تخصصی حوزه مالی و اقتصاد شهری در مناطق.

گزارش اقدامات

با عنایت به ضرورت تحقق اولویت برون سازمانی شهردار محترم تهران مبنی بر تشکیل کمیسیون تحول معاونت مالی و اقتصاد شهری مناطق در سال 94 و نیز لزوم ایجاد وحدت رویه اصلاح ساختارها و بهبود روشها جهت رسیدن به دیدگاه مشترک و ارتقاء سیستمی در سازمان تشکیلاتی شهرداری تهران کمیسیون تحول حوزه های مالی و اقتصاد شهری از مناطق 3و6و9و13و16 تشکیل شده و منطقه 9 به عنوان دبیرخانه کمیسیون انتخاب که تاکنون 14 جلسه برگزار گردیده است.

در این جلسات ساختار حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته و با توجه به وضعیت موجود ، در کمیسیون ساختار مناسب پیشنهاد گردیده است.شایان ذکر است از دیگر اهداف این جلسات شناسایی و مستند سازی فرآیند های حوزه مالی به منظور بهیود و یکپارچه سازی در کل مناطق تهران خواهد بود.