منابع انسانی و برنامه ریزی

 • بنر سایت
 • بنر

معرفی مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  نرگس طوسي نژاد
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  tosynejhad@yahoo.com

تهران، خیابان حافظ، خیابان بهشت، ساختمان مركزي شهرداري تهران، طبقه دوم بال شرقي، اداره كل تشكيلات وبهبود روش ها
كدپستي: 1356913133
پیامک: 30004287
تلفن: 96014500 - 021
نمابر: 55638837 - 021

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  سید علی حسینی
 • مقطع تحصیلی :
  دکتری
 • رشته تحصیلی :
  جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :

اهداف کمیسیون ها

 • مهندسی مجدد ساختار در دو معاونت برنامه ریزی ومنابع انسانی جهت تدوین ساختاری قوی ومتناسب با استراتژی هاو اهداف سازمان
 • شناسایی ،مستند سازی وبهبود فرایندها بر اساس اهداف تعیین شده در سازمان در دو حوزه برنامه ریزی ومنابع انسانی
 • اجرای برنامه های تحول با مد نظر قراردادن یکپارچگی سیستم وفراگیر نمودن فن آوری اطلاعات ومدیریت صحیح منابع انسانی
 • ظرفیت سازی لازم در کمیته های بهبود و تیم های بهبود در راستای پایش و ارزیابی نظام مند بهبود انجام یافته و حفظ و استقرار نظام نوین تحول در حوزه شهردار و نوحی

برنامه های کمیسیون ها

 • شناسایی ،مستند سازی فرایندها در دوحوزه برنامه ریزی ، منابع انسانی وشناسایی نقاط بهبوددر دو حوزه مذکور
 • مهندسی مجدد ساختار معاونت منابع انسانی

گزارش اقدامات

اقدام آخر

 • بررسی ساختار معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری در دو واحد کنترل پروژه وارزیابی عملکرد واطلاعات توصیفی ومکانی
 • بررسی نظامنامه پروژه های مطالعاتی متوسط مقیاس در مناطق وبررسی دستورالعمل مرکز مطالعات وبرنامه ریزی

مورد در دست اقدام

 • بررسی ساختار اداره کل ایثارگران
 • بررسی ساختار طرح تکریم ارباب رجوع
 • همکاری با مشاور جهت شناسایی و مستندسازی فرآیندهای معاونت برنامه ریزی
 • پروژه تدوین وظایف و شرح شغل