شهرسازی و معماری

معرفی مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  سیده مائده قرشی
 • مقطع تحصیلی :
  دکتری
 • رشته تحصیلی :
  علوم اجتماعی
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  m.ghorashi82@gmail.com

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  نرگس بهادري
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  پژوهشگری
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Nn_bahadori@yahoo.com
 • نام و نام خانوادگی :
  مائده اسحاقي
 • مقطع تحصیلی :
  دانشجوی ارشد
 • رشته تحصیلی :
  مدیریت فن آوری اطلاعات
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Eshaghi_honey@yahoo.com

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  مجتبي روستائي
 • مقطع تحصیلی :
  دکتری
 • رشته تحصیلی :
  جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  mojtabarosta@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی :
  محمد حافظي
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  مدیریت کارآفرینی
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  hafezi@tehran.ir
 • نام و نام خانوادگی :
  ماریه شریفی
 • مقطع تحصیلی :
  کارشناس ارشد
 • رشته تحصیلی :
  .مهندسی شهرسازی گرایش طراحی و شهری
 • تلفن همراه :

 • پست الکترونیکی :
  sharifi-m @tehran.ir

اهداف کمیسیون ها

برنامه های آتی

گزارش اقدامات