اجتماعی و فرهنگی

معرفی مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  نرگس بهادری
 • مقطع تحصیلی :
    M PH
 • رشته تحصیلی :
  سلامت اجتماعی/ سلامت شهری
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  m.ghorashi82@gmail.com

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  پروانه زندآور
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  جامعه شناسی
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Zandavar1392@yahoo.com

معرفی اعضاء افتخاری

 • نام و نام خانوادگی :
  سیده مائده قرشی
 • مقطع تحصیلی :
  دکتری
 • رشته تحصیلی :
  علوم اجتماعی
 • تلفن همراه :

 • پست الکترونیکی :
  m.ghorashi82@gmail.com

 • نام و نام خانوادگی :

  ناصر  پور رضا کریم سرا

 • مقطع تحصیلی :
  دانشجو دکتری
 • رشته تحصیلی :
  جامعه شناسی اقتصاد توسعه
 • تلفن همراه :

 • پست الکترونیکی :
  NASER.POORREZA@MAIL.COM

اهداف کمیسیون ها

برنامه های آتی

گزارش اقدامات