حمل و نقل و ترافیک / فنی و عمران

معرفی مدیر

 • نام و نام خانوادگی :
  زهرا مبینی کشه
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  فیزیک کاربردی
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Za-mobini@yahoo.com

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  راحله سادات علوی شیر و خورشید
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  Sogol59@yahoo.com

معرفی اعضاء

 • نام و نام خانوادگی :
  منیره شریفپور آیچی
 • مقطع تحصیلی :
  ارشد
 • رشته تحصیلی :
  کامپیوتر نرمافزار
 • تلفن همراه :
   
 • پست الکترونیکی :
  sharifpour@tehran.ir

اهداف کمیسیون ها

برنامه های آتی

گزارش اقدامات