جستجو
12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398
Menu
احد درویش متولی
معاون بهبود روش ها

سید ابراهیم جوادی
رئیس اداره تعالی سازمانی
تلفن : 96014541

سیمین غیاث آبادی
رئیس اداره تحول اداری
تلفن : 96014529

حمیدرضا عابدینی
رئیس اداره سیستمها و روشها
تلفن : 96014590