جستجو
12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398
Menu
1397/12/15 294 بازدید جلسه کارشناسی بررسی گزارش و خروجی های مطالعه " مرور نظام¬مند مطالعات و اسناد موجود در حوزه اداره شهر و چگونگی ساختارها، رویه¬ها و فرایندهای سازمانی"
image
جلسه کارشناسی بررسی گزارش و خروجی های مطالعه " مرور نظام¬مند مطالعات و اسناد موجود در حوزه اداره شهر و چگونگی ساختارها، رویه¬ها و فرایندهای سازمانی"

 

در جلسه¬ای با حضور مدیرکل، معاون و کارشناسان معاونت بهبود روش¬ها و مشاور دانشگاهی، خروجی های مطالعه "مرور نظام¬مند مطالعات و اسناد موجود در حوزه اداره شهر و چگونگی ساختارها، رویه¬ها و فرایندهای سازمانی» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. .


دکتر مهدی مرتضوی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ضمن توضیحاتی راجع به اهداف، روش شناسی و مراحل انجام پژوهش، برخی نتایج برگرفته از مطالعه را که می تواند در بازطراحی نظام حکمرانی شهری و ساختار سازمانی و .. مفید باشد تشریح کرد.


وی پس از تشریح فرآیند و روش شناسی انجام این مطالعه عنوان کرد: محورهایی همچون چگونگی انتخاب ارکان مدیریت شهری، نحوه اداره شهر و ساز¬و¬کارهای ارتباطی بخش¬های مختلف، میزان اختیارات و مسئولیت¬ها، چگونگی ارتباط با دولت مرکزی یا فدرال و نحوه حل مناقشات و تعارضات، ساختار سازمانی و چگونگی سازماندهی تشکیلات در قالب موجودیت¬های مختلف، فرآیندها و رویه¬های سازمانی، استانداردها و نحوه تعاملات و ارتباطات سازمانی و چگونگی ارائه خدمات شهری مورد توجه قرار گرفته است.


مرتضوی با اشاره به برخی درس آموخته های مطالعات تطبیقی عنوان نمود: عمدتا در دنیا امر محلی از امر ملی تفکیک شده و بر این اساس یک ساز و کار قانونی و مشخص تقسیم کاری بین دولت های ملی و محلی صورت می گیرد. در واقع به دولت های محلی در قالب ایالات یا کانتی¬ها سطحی از اختیارات و مسوولیت ها واگذار می شود، بدین معنی که در بیشتر امور و شئون شهر یا اختیار قانونگذاری دارند و یا اختیار مقررات گذاری، اما در ایران اینگونه نیست و چنین تفکیک روشنی در قوانین اساسی و عادی کشور صورت نپذیرفته است. وی چنین عارضه ای را یکی از مسائل اصلی گریبانگیر مدیریت شهری و توافق بر رفع آن بعنوان عامل مختل کننده خدمات شهرداری و نظامات حاکم بر شهر را ضروری دانست.


در ادامه سجاد احمدوند مدیرکل تشکیلات و بهبود روشها با تمجید از محتوای کاربردی مطالعه انجام شده برای اقدامات پیش روی این اداره کل، تاکید کرد : ضروری است این اداره کل علاوه بر اقدامات و بهبودهای موضعی، بر ایجاد و بسترسازی مفاهیم زیر ساختی نیز تمرکز کند و به ابعاد مفهومی، نهادی، حقوقی و قانونی اقتباس شده از مطالعات تطبیقی نگاه کاربردی و عمیق تری داشته باشد.


وی با اشاره به اینکه سازمان با مساله های بسیار مواجه است عنوان کرد: مهم است که مساله ها دقیقا شناسایی و تحلیل و بر اساس میزان تاثیر و پیامدهای شان اولویت بندی شوند و ابتدا به دنبال حل مساله هایی برویم که اثر وضعی دامنه دارتری بر سازمان دارند وگرنه به خطا رفته ایم.


print