جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu

دوره آموزشی بهبود مستمر فرآیندها FOCUS-PDCA

ردیف نام جزوه/ کتاب دریافت فایل
1 فایل آموزشی دوره FOCUS-PDCA دریافت بخش اول | دریافت بخش دوم
2 کاربرگ ها دریافت
3 Basic Process Improvement Team Memgers Handbook دریافت
4 tool1 operational definition دریافت
5 tool2 brainstorming دریافت
6 tool3 decision making tools دریافت
7 tool4 Affinity Diagram دریافت
8 tool5 Cause and effect diagram دریافت
9 tool6 flow process chart دریافت
10 tool7 data collection دریافت
11 tool8 pareto chart دریافت
12 tool9 runchart دریافت
13 tool10 control chart دریافت
14 tool11 histogram دریافت