جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu
محمدباقر جعفرنژاد

معاون بهبود روش ها

زهرا رسائی
رئیس اداره تعالی سازمانی
تلفن : 96014509

سید ابراهیم جوادی
رئیس اداره تحول اداری
تلفن : 96014541

سیمین غیاث آبادی
رئیس اداره سیستم ها و روش ها
تلفن : 96014529