جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu
some_text

نام و نام خانوادگی: آقای سجاد احمدوند


منطقه:


ایمیل :ahmadvand-s@tehran.ir


داخلی:14501


some_text

نام و نام خانوادگی: آقای محسن ملاحسینی


منطقه:


ایمیل : molahosseini-m@tehran.ir


داخلی: 14524


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم جباری


منطقه:


ایمیل : jabari-mar@tehran.ir


داخلی: 14519


some_text

نام و نام خانوادگی: مهدی رجبی اسلامی


منطقه:


ایمیل : rajabieslami-m@tehran.ir


داخلی: 14521


some_text

نام و نام خانوادگی: بهرام ودادی کیا


منطقه:


ایمیل : vedadikia@tehran.ir


داخلی:


some_text

نام و نام خانوادگی: اسماعیل سلیمانی


منطقه:


ایمیل : soleimani-es@tehran.ir


داخلی:


some_text

نام و نام خانوادگی:


منطقه:


ایمیل :


داخلی:


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم عالی دایی


منطقه:


ایمیل : alidaei@tehran.ir


داخلی: 14503


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم زبرجدی


منطقه:


ایمیل : zabarjadi-m@tehran.ir


داخلی: 14593


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم عباسی


منطقه:


ایمیل : abbasi-ma@tehran.ir


داخلی: 14542


some_text

نام و نام خانوادگی: ناصر صادقپور


منطقه:


ایمیل : sadeghpour-na@tehran.ir


داخلی: 14504


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم پیشکار


منطقه:


ایمیل : pishkar@tehran.ir


داخلی: 14511


اداره تدوین ضوابط و برنامه ریزی
some_text

نام و نام خانوادگی:


منطقه:


ایمیل :


داخلی:


some_text

نام و نام خانوادگی: آقای محمدباقر جعفر نژاد


منطقه:


ایمیل : jafarnejad@tehran.ir


داخلی: 14229


some_text

نام و نام خانوادگی: آقای پژمان بختیاری


سمت : كارشناس معاونت تشكيلات


ایمیل : bakhtiari-pez@tehran.ir


داخلی : 14591


some_text

نام و نام خانوادگی: آقای رضا داوودی


سمت : كارشناس معاونت تشكيلات


ایمیل : davoudi-re@tehran.ir


داخلی : 14534


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم مینوی


سمت : كارشناس معاونت تشكيلات


ایمیل : minavi-m@tehran.ir


داخلی : 14548


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم گیوکی


سمت : كارشناس معاونت تشكيلات


ایمیل : gevaki@tehran.ir


داخلی : 14539


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه بیات


منطقه:


ایمیل : bayat-f@tehran.ir


داخلی: 14513


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم امینایی


سمت : كارشناس معاونت تشكيلات


ایمیل : aminaei-kh@tehran.ir


داخلی : 14512


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم مریم غیطاسی


سمت : كارشناس معاونت تشكيلات


ایمیل : gheytasi-m@tehran.ir


داخلی : 14505


some_text

نام و نام خانوادگی: مصطفی معراجی


منطقه:


ایمیل : meraji-m@tehran.ir


داخلی: 14520


some_text

نام و نام خانوادگی: آقای غلامرضا چمی


سمت : كارشناس متخصص معاونت تشكيلات


ایمیل : chami-g@tehran.ir


داخلی : 14549


some_text

نام و نام خانوادگی: آقای محمد علی چاکرالحسینی


سمت : كارشناس معاونت تشكيلات


ایمیل : chakerolhoseini@tehran.ir


داخلی : 14536


some_text

نام و نام خانوادگی: آقای احد درویش متولی


منطقه:


ایمیل : darvish-ah@tehran.ir


داخلی: 14506


some_text

نام و نام خانوادگی:
خانم غیاث آبادی فراهانی


منطقه:


ایمیل : ghiasabadi-s@tehran.ir


داخلی: 14529


some_text

نام و نام خانوادگی: آقای محمد کربلایی


سمت : كارشناس معاونت بهبود روشها


ایمیل : karbalaei-moham@tehran.ir


داخلی : 14537


اداره تحول اداری
some_text

نام و نام خانوادگی: آقای ابراهیم جوادی


سمت : رئيس اداره تحول اداري


ایمیل : javadi-eb@tehran.ir


داخلی: 14541


some_text

نام و نام خانوادگی: آقای رضا ح حیدری


سمت : كارشناس اداره تحول اداري


ایمیل : heidari-re@tehran.ir


داخلی : 14546


اداره تعالی سازمانی
some_text

نام و نام خانوادگی: خانم رسایی


سمت : رئيس اداره تعالي سازماني


ایمیل : rasaee-g@tehran.ir


داخلی : 14509


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم ملکی


سمت : كارشناس اداره تعالي سازماني


ایمیل : maleki-za@tehran.ir


داخلی : 14547


some_text

نام و نام خانوادگی: خانم پور نادری


سمت :كارشناس متخصص اداره تعالي سازماني


ایمیل : pournaderi@tehran.ir


داخلی : 14535


some_text

نام و نام خانوادگی: آقای حمیدرضا عابدینی


سمت : رئيس اداره بهبود روشها


ایمیل : h_abedini@tehran.ir


داخلی : 14590