جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu
نام و نام خانوادگی
مدیر معاونت مالی و اقتصادی شهر
اداره کل حسابرسی
ردیف عنوان پست عنوان شغل واحد سازمانی توضیحات بیشتر

اهم وظایف معاونت مالی و اقتصاد شهری

تشخيص و تعيين اهداف شهرداري تهران در زمينه هاي مالي و اداري و تعيين خط مشي و سياستهاي اجرائي با اخذ نظرات مافوق در چارچوب سياستها و هدفهاي كلي

ابلاغ برنامه ها و سياستهاي مصوب در زمينه مالي و اداري به كليه واحدها جهت اجرا .

مطالعه و شناخت روشهاي اجرائي برنامه هاي مصوب اداري و مالي و انتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف واحدها و صدور دستورالعمل هاي لازم در اين مورد .

نظارت بر حسن اجراي كليه ضوابط و مقررات اداري و مالي در كليه واحدهاي شهرداري تهران .

نظارت بر اداره امور استخدامي شهرداري تهران و اتخاذ تصميم در مورد نيازهاي پرسنلي ، استخدام ، انتصابات و جابجائي پرسنل با اخذ نظرات هر يك از معاونتهاي شهرداري در شاخه مربوطه و كميسيون انتصابات .

رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات واصله از واحدهاي ذيربط در زمينه وصول درآمد شهرداري تهران و نظارت برتهيه و تنظيم طرحهاي لازم جهت تصويب مقام مافوق و مراجع ذيصلاح .

نظارت و تعيين خط مشي واحد ذيربط در مورد اداره امور ساختمانها ، تأسيسات و ساير وسايل و ملزومات شهرداري تهران و صدور دستورالعمل هاي لازم به منظور استفاده بهتر و صحيح تر از كليه ساختمانها و تأسيسات و وسايل و برنامه ريزي جهت كاهش استهلاك و افزايش كارآئي آنها .

بررسي و اتخاذ تصميم در مورد طرحها ، تهيه و تدارك ملزومات و وسايل مورد نياز شهرداري تهران با رعايت اصول صرفه جوئي و صلاح شهرداري و در چارچوب هدفهاي كلي .

نظارت بر تهيه استانداردها و معيارهاي مختلف كار و ابلاغ آنها به واحدها و كنترل آن به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح آنها .

نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله و اداره امور سازمانهاي تحت بررسي .

بررسي پيشنهادات و برنامه هاي تنظيم شده توسط واحدهاي تابعه و در صورت لزوم انجام اصلاحات ضروري با در نظر گرفتن سياستها و هدفهاي كلي شهرداري تهران .

راهنمائي ، آموزش و صدور دستورهاي لازم به مديران واحدهاي تحت سرپرستي در زمينه هاي امور محوله و همچنين تشكيل جلسات مرتب با آنها به منظور رفع مشكلات و تنگناهاي موجود در جهت ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر .

انجام بازرسيهــاي لازم ( اعم از مداوم و غيرمترقبه ) از واحدهاي تابعه و اخذ گزارشات كتبي به منظور كنترل واحدهاي تحت سرپرستي .

همكاري و هماهنگي و همفكري با ساير معاونان شهرداري در جهت پيشبرد اهداف و سياستهاي شهرداري تهران .

نظارت و اتخاذ تصميم در مورد بررسي و حسابرسي حسابهاي هزينه و درآمد شهرداري براساس مقررات و قوانين مالي و جاري جهت حفظ حقوق و منابع مالي شهرداري تهران .

انجام ساير اموري كه به استناد تبصره ماده 54 قانون شهرداري از طريق شهردار تهران واگذار مي گردد .