جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu

برنامه ها و اقدامات

ردیف عنوان پروژه گزارش
1 تعیین نسبت و ترکیب پست ها و رسته ها در سازمان شهرداری تهران دانلود
2 تعیین شاخص ها و معیارهای برآورد سازمانی دانلود
3 تدوین و ابلاغ ضوابط ایجاد ساختار و سازمان در شهرداری تهران دانلود
4 پیاده سازی ساختار و سازمان بازنگری شده نواحی 123گانه دانلود
5 تصویب و ابلاغ اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان ها و شرکت ها دانلود
6 بازنگری و اصلاح ساختار و تشکیلات ستاد دانلود
7 بازنگری و اصلاح ساختار و تشکیلات مناطق دانلود
8 نظارت بر حسن اجرای سازمان و ساختار ابلاغی دانلود
9 بررسی اثربخشی تغییرات ساختار و تشکیلات دانلود
10 تحلیل و ارزیابی سازمان مصوب و موجود دانلود
11 بروزرسانی اطلاعات سامانه تشکیلات بر اساس مصوبات دانلود
12 ایجاد بانک پست سازمان شهرداری تهران دانلود
13 ایجاد، توسعه و پشتیبانی سامانه بهبود روش ها دانلود
14 توسعه و پشتیبانی درگاه اطلاع رسانی دانلود
15 برگزاری کارگاه ها و نشست های علمی و تخصصی دانلود
16 تهیه و توزیع کتب، مجلات و بسته های چند رسانه ای علمی و تخصصی دانلود
17 شرکت در همایش های ملی و بین المللی و دوره های آموزشی و مهارت افزایی داخلی و خارجی دانلود
18 انجام بازدیدهای تخصصی از سایر دستگاه ها دانلود
19 تهیه و ابلاغ لوایح، دستورالعمل ها و آیین نامه های موردنیاز دانلود
20 مدیریت استانداردسازی فرآیندهای انجام کار و استقرار آن ها دانلود
21 شناسایی و گزارش خدمات، اقدامات، فعالیت ها و فرآیندهای قابل برون سپاری دانلود
22 مدیریت پایش و ارزیابی اثربخشی فرآیندهای بهبودیافته دانلود
23 طراحی و استقرار مدل مدیریت کارفرمایی و ممیزی آن در شهرداری تهران دانلود
24 تدوین نظام برون سپاری برنامه ها و فعالیت های شهرداری تهران دانلود
25 بازنگری راهبردی و مهندسی مجدد نظام مدیریت شهرداری تهران در راستای تحقق مدیریت یکپارچه دانلود
26 برگزاری نشست های علمی و آموزشی پیرامون بهبود فرآیندها و روش ها دانلود
27 تدوین نظام جامع تحول اداری و بهبود روش ها در شهرداری تهران دانلود