جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu
نام و نام خانوادگی
مدیر کل
اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت فنی عمرانی
ردیف عنوان پست عنوان شغل واحد سازمانی توضیحات بیشتر

اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی

تهیه ، تنظیم و اصلاح برنامه و بودجه های جاری و عمرانی معاونت فنی و عمرانی در چارچوب سیاست های ابلاغی و ارائه برای طی مراحل تصویب و نظارت بر اجرای بودجه.

همکاری و اعمال هماهنگی های لازم جهت تنظیم بودجه عمرانی مناطق.

تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله برای هماهنگی، برنامه ریزی و اولویت بندی مطالعات، طراحی و اجرای کلیه طرح های عمرانی در چارچوب برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری.

سیاست گذاری امور مربوط به مستند سازی ، تهیه شناسنامه ، اطلاع رسانی پروژه ها و تهیه گزارش های عملکردی و مدیریتی.

هماهنگی و اقدام لازم جهت صدور مجوز کلیه حفاریهای مرتبط با تأسیسات زیربنایی و عمومی شهر تهران براساس برنامه ها و اسناد فرادستی دستگاه های خدماتی و پروژه های عمرانی، بررسی و پیشنهاد دستورالعمل ها و روش های نوین حفاری و مرمت نوار حفاری.

پیگیری و هماهنگی جهت رفع معارض تاسیسات پروژه های معاونت فنی و عمرانی، شرکت ها و سازمانهای تابعه.

هماهنگی، پیگیری امور مربوط به برگزاری سمینارها و همایش ها با هماهنگی دفتر معاونت فنی و عمرانی.

بازنگری و به روز رسانی مستمر نمودارهای تشکیلاتی، شرح وظایف، جداول سازمانی نفرات و تجهیزات و بهبود سیستم های واحدهای تابعه معاونت فنی و عمرانی و پیشنهاد آنها برای سیر مراحل تصویب به منظور پویایی سازمان.

نظارت و کنترل بر استقرار سیستم های مدیریت دانش و نظام های پیشنهادات، مدیریتی و سازمان و تشکیلات مصوب و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه معاونت فنی و عمرانی و تهیه و تقدیم گزارش های مربوط به سلسله مراتب سازمانی.

اداره امور رایانه ای (شبکه، سخت افزار ، نرم افزار و خدمات نگهداری و پشتیبانی معاونت فنی و عمرانی) و اقدام برای بروز رسانی و توسعه آنها در صورت لزوم

تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح مورد نیاز معاونت فنی و عمرانی با هماهنگی اداره امور حقوقی و قراردادهای دفتر معاونت فنی و عمرانی و پیشنهاد آنها برای سیر مراحل تصویب.

تهیه پاسخ های لازم برای سئوالات و تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر تهران با هماهنگی واحدهای تابعه معاونت فنی و عمرانی و ارسال آنها از طریق سلسله مراتب سازمانی.