جستجو
05/08/2021 - شنبه 18 ارديبهشت 1400
Menu
1397/10/21 329 بازدید شگل گیری و ادامه فعالیت معاونت هماهنگی
image

پس از شگل گیری و ادامه فعالیت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی در ساختار شهرداری تهران ، ایجاد معاونت هماهنگی و برنامه ریزی مناطق ، بر اساس بند 1 صورتجلسه شورای اداری مورخ 16/02/82 مورد تصویب قرار گرفت و طی سال های 85 و 86 ادارات کل متناظر با این معاونت در سایر معاونت های شهرداری تهران نیز ایجاد گردید:

پس از شگل گیری و ادامه فعالیت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی در ساختار شهرداری تهران ، ایجاد معاونت هماهنگی و برنامه ریزی مناطق ، بر اساس بند 1 صورتجلسه شورای اداری مورخ 16/02/82 مورد تصویب قرار گرفت و طی سال های 85 و 86 ادارات کل متناظر با این معاونت در سایر معاونت های شهرداری تهران نیز ایجاد گردید:

در سال 89 و بر اساس بند 4 مصوبات مورخ 24/11/89 شورای اداری و استخدامی شهرداری تهران تغییر عنوان معاونت هماهنگی و برنامه ریزی به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و اعمال مفاد این بند در سایر واحدهای تابعه ( معاونت ها ، مناطق ، سازمان و شرکت ها ) مورد تصویب قرار گرفت .

ساختار سازمانی ادارات برنامه ریزی و توسعه شهری طی سال های 94و 95 مورد بازنگری بازنگری قرار گرفته است

print